Kontakt

Förskola

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande genom att vara lustfylld, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn över barnet och barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Barnen ska också ges möjlighet att lära och utveckla sina språkliga, estetiska, matematiska, motoriska och sociala förmågor.