Bild på utsidan av Säffle vattenverks byggnad där texten Säffle vattenverk syns
Kontakt

Dricksvatten

Säffle kommun har tre allmänna dricksvattenanläggningar som levererar vatten genom 129 km långa vattenledningar.

Det största vattenverket finns i Säffle tätort och förser Säffle inklusive Värmlandsbro med renat Vänervatten. Varje dygn levereras ca 2 800 m³ dricksvatten från Säffle vattenverk till ca 9 500 personer. Det andra vattenverket finns i Svaneholm, varifrån ca 85 m³ dricksvatten renat från infiltrerat grundvatten försörjer drygt 400 personer per dygn. I Värmlands Nysäter finns det tredje vattenverket, där ca 30 m³ renat grundvatten levereras till ca 150 personer per dygn.

Kontroll av dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför ställer Livsmedelverket höga krav på kvaliteten. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Ett omfattande fastställt undersökningsprogram på vattenverken ser till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna skickas till externt livsmedelslaboratorium för ackrediterad analys enligt undersökningsprogrammet samt analyseras regelbundet som driftkontroller vid eget laboratorium.

Vid provtagning hos användaren är Säffle uppdelat i 12 st geografiska områden. I varje område finns en fast provtagningspunkt, i regel hos en näringsutövare eller offentlig verksamhet. I varje område finns dessutom en rörlig punkt, vilken provtas slumpmässigt i området. De mindre orterna, Svaneholm och Värmlands Nysäter, är inte uppdelade i områden och har 2 st fasta punkter vardera.

Om det är så att vår personal kommer hem till dig och ber om att få ta ett vattenprov så innebär det alltså att det blivit din tur att bidra till att vi kan säkerställa att alla har ett gott och hälsosamt vatten i kranen!

Obs! Vår personal bär alltid ID-06 kort i syfte att legitimera sig som anställda på teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Analysresultat från fastställt undersökningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) ställer krav på hur beredningen får gå till på vattenverket, vilka gränsvärden som ska gälla för det distribuerade vattnet samt hur ofta prover skall analyseras beroende på vattenverkets storlek. Det fastställda undersökningsprogrammet i Säffle kommun omfattar i enlighet med föreskrifterna regelbunden provtagning av råvatten, utgående vatten från vattenverk samt provtagning hos användaren.

Analysresultaten granskas av det analyserande laboratoriet och får en kommentar på rapporten vid överskridet gränsvärde. Analysresultaten bedöms sedan av personal vid VA-enheten.

Den vanligaste analysparametern som våra abonnenter vill ha koll på, främst för att inte behöva överdosera tvättmedel, är vattnets hårdhet.

Vattenhårdhet anges i tyska hårdhetsgrader, °dH, och är ett mått på hur mycket mineraler, främst kalciumjoner, som finns i vattnet. Beroende på hur mycket joner som förekommer får vattnet en benämning varierande från mycket mjukt till mycket hårt:

 • 0-2 °dH, Mycket mjukt
 • 2-5 °dH, Mjukt
 • 5-10 °dH, Medelhårt
 • 10-20 °dH, Hårt
 • >20 °dH, Mycket hårt
Tabellen anger dricksvattnets hårdhet 2023 i Säffle kommuns orter.

Ort

Totalhårdhet (°dH)

Benämning

Säffle & Värmlandsbro

1,3

Mycket mjukt

Svaneholm

2,1

Mjukt

Värmlands Nysäter

0,81

Mycket mjukt

En annan vanlig analysparameter som våra abonnenter vill ha koll på, eftersom att barn kan få tandemaljfläckar (fluoros) vid höga halter, är vattnets fluoridhalt. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten är gränsvärdet för fluorid 1,5 mg/l.

Tabellen anger dricksvattnets fluoridhalt 2023 i Säffle kommuns orter.

Ort

Fluoridhalt (mg/l)

Säffle & Värmlandsbro

0,075

Svaneholm

0,22

Värmlands Nysäter

0,98

Analysparametrarna som ingår i provgrupp A, och därav skall analyseras oftast på dricksvatten hos användaren, listas i bilaga 1 till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Varje månad tas det prov i ett av Säffle tätorts områden i både fast och rörlig punkt, vilket innebär att undersökning av parametrar som ingår i provgrupp A på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Säffle 24 gånger/år för mikrobiologiska och kemiska parametrar. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 4 gånger/år i respektive ort för mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Undersökning av parametrar görs även på utgående dricksvatten från verket enligt bilaga 1 till föreskriften. Det görs i Säffle 36 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 6 gånger/år för kemiska parametrar. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 4 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 1 gång/år för kemiska parametrar i respektive ort.

Gränsvärden för dricksvattnet hos användaren samt den normala variationen under 2023 i Säffle kommuns orter för parametrar som ingår i provgrupp A finns i dokument för nedladdning nedan. I dokumentet finns även avvikelser av betydelse under 2023 på dricksvatten hos användaren i Säffle kommuns orter.

PDF med analysresultat för nedladdning , 169.6 kB.

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns. Klicka för information om Parametrar för mikroorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Indikatorparametrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett gränsvärde i bilaga 1 till föreskriften.

Analysparametrarna som ingår i provgrupp B, och därav analyseras mer sällan än parametrarna i provgrupp A på dricksvatten hos användaren, listas i bilaga 1 till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ibland får vi mer specifika frågor om vattnets kvalitet från personer som vill försäkra sig om att kranvattnet har fullgod kvalitet för det en avser använda det till. Därför har vi valt att tillgängliggöra den senaste mer omfattande analysrapporten på utgående dricksvatten från verket för samtliga orter i kommunen direkt här på hemsidan.

Undersökning av parametrar som ingår i provgrupp B på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Säffle 3 gånger/år. Provpunkterna roteras mellan de fasta provtagningspunkterna så att de återkommer vart fjärde år. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 1 gång/år i respektive ort.

Parametrar som ingår i provgrupp B har inga gränsvärden eller krav på frekvens för utgående dricksvatten från verket enligt föreskriften. Undersökning av dessa parametrar görs ändå i samtliga orter 1 gång/år.

De senaste mer omfattande analysrapporterna på utgående dricksvatten från verket finns i tabellen för nedladdning.

Ort

Mikrobiologiska

parametrar

Kemiska & radioaktiva

parametrar

Säffle & Värmlandsbro

Analysrapport , 71.4 kB.

Analysrapport , 236 kB.

Svaneholm

Analysrapport , 71.5 kB.

Analysrapport , 291.6 kB.

Värmlands Nysäter

Analysrapport , 71.5 kB.

Analysrapport , 291.5 kB.

 

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns. Klicka för information om Parametrar för mikroorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Indikatorparametrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett gränsvärde i bilaga 1 till föreskriften.

Analysrapporter, utöver de som finns under rubriken ”Analysresultat vid provgrupp B-undersökning” för nedladdning på denna sida, kan fås vid förfrågan. Maila oss på valab@saffle.se eller ring kundservice.

Avvikelse på dricksvattenkvalitet

Vid uppmärksammad avvikelse på dricksvattnets kvalitet så informeras berörda abonnenter med hjälp av SMS-utskick. Mer om denna tjänst Öppnas i nytt fönster..

Om ni själva uppmärksammar problem med dricksvattnets kvalitet är det viktigt att ni kontaktar oss genom att göra en felanmälan Öppnas i nytt fönster..

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2024-03-12