Bild
Kontakt

Ändring av Detaljplan för värmeverk på Säffle 5:34 m m

Säffle Fjärrvärme AB önskar bygga ut det befintliga fjärrvärmeverket för att säkerställa framtida fjärrvärmeleverans till Säffle tätort.

Nuvarande krav på ett modernt fjärrvärmeverk motsvaras inte av gällande plan då en tillbyggnad avses ha en högre byggnadshöjd än vad som medges samt att föreslagen placering begränsas av prickmark (mark som inte får bebyggas) och u-område (mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar) varvid en ändring av detaljplanen föreslås.

Planområdet är beläget norr om centrum i nordvästra delen av Säffle, omedelbart norr om E45, mellan järnvägen och Byälven.

I gällande översiktsplan från 2013 pekas området inte ut specifikt, utan ingår i Säffle stad som endast redovisas översiktligt. I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad pekas planområdet ut som verksamhetsområde vilket gör att planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 23 juni 2020 att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-06-30