Bild
Kontakt

Ändring av detaljplan för Säffle 6:47 och 6:5 (Länsmansgården)

Ett förslag till ändring av detaljplan för del av Säffle 6:47 och Säffle 6:5 har upprättats. Planområdet är beläget inne i centrala Säffle, nordväst om Kanaltorget, och intilliggande kvarter rymmer bl.a bibliotek och polisstation. Baksidan av Länsmansgården vetter mot Byälven och det allmäntillgängliga Kanalstråket som löper längs vattnet.

Planändringen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål i Länsmansgården samt att komplettera befintlig parkering i nordväst med parkeringsändamål (båda medger idag centrumändamål). I övrigt bedöms de bestämmelser som ges i gällande plan vara fortsatt aktuella.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 6 juli – 31 juli 2020 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 31 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-06-30