Bild
Kontakt

Detaljplan för friidrott och padeltennis m m, Tegnér

Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för padeltennis har framförts till Säffle kommun.

En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett markområde i anslutning till simhallen och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet.

Inom anslutande område finns sedan tidigare planer på att etablera ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten Säffle 7:13 och saknar i dagsläget detaljplan. Planen syftar även till att säkerställa område för befintliga tekniska anläggningar (transformatorstation m.fl.) inom planområdet. Planförslaget omfattar även ett område för parkering på västra sidan Tegnérskolan, i nordöstra hörnet av kvarteret Enkullen mot korsningen Granvägen/Tegnérgatan. Området nyttjas idag som tillfällig parkering, men är i gällande stadsplan från 1962 avsett för bostadsändamål.

Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 1 november – 26 november 2021 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 26 november 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-10-27