Bild
Kontakt

Upphävande av byggnadsplan för södra delen av Värmlandsbro stationssamhälle

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

För att möjliggöra en ombyggnad av E45 behöver en vägplan tas fram. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. En av detaljplanerna (f.d.byggnadsplan) som berörs av vägplanen är Byggnadsplan för södra delen av Värmlandsbro stationssamhälle. För att undvika att vägplanen och gällande detaljplan blir motstridiga behöver den upphävas.

Upphävande av detaljplanen handläggs med förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 38§.

Förenklat standardförfarande innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning efter samrådet. Samrådet är enda tillfället att lämna synpunkter för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 4 juli – 31 augusti 2023. Miljö- och byggnadsnämnden antog upphävande av byggnadsplanen 19 september 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-09-26