Bild
Kontakt

Detaljplan för Norra Kronvägen

Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för utökning av befintligt industriområde vid kronvägens förlängning och väg 175.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Säffle stad och omfattar del av fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägd. Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Enligt gjord undersökning om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan bedöms planförslaget inte medföra sådan påverkan på miljön, varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med kommunens fördjupning av översiktsplanen.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 3 oktober – 28 oktober 2022 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 28 oktober 2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-09-28