Bild
Kontakt

Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken

Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ändra del av befintlig detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. Det finns efterfrågan på framför allt småhustomter inom Säffle stad. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra ytterligare tomter för småhus (villor). Planen syftar vidare till att möjliggöra en parkering för besökare till Björkbackens äldreboende, byggrätt för komplementbyggnader till Knusesunds ladugård samt anpassa gatusträckning och gång- och cykelvägnät inom området.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

Planen kommer att handläggas som standardförfarande med granskning enligt PBL, 2010:900, kap 5.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 10 november – 8 december 2021 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 8 december 2021.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-11-04