Bild
Kontakt

Detaljplan för industrimark, sydvästra Säffle

Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för industri- och näringsverksamhet.

Planområdet ligger i sydvästra delen av Säffle stad och omfattar del av fastigheterna Säffle 6:18 och Gjutaren 4. Fastigheterna ägs av Säffle kommun. Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Enligt gjord undersökning om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan bedöms planförslaget inte medföra sådan påverkan på miljön, varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2023 att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-05-09