Bild
Kontakt

Detaljplan för Guttane Västra, del av Guttane 1:2 m.fl.

En förfrågan om etablering av detaljhandel om ca 7 500 kvm har inkommit till Säffle kommun.

En förfrågan om etablering av detaljhandel om ca 7 500 kvm har inkommit till Säffle kommun. Förfrågan avser ett område väster om Guttane. Planområdet omfattar del av fastigheterna Guttane 1:2, 1:5 och 1:14, samtliga är privatägda. Del av Säffle 6:18 som ägs av Säffle kommun ingår inom gatumarken. Planområdet angränsar till E45 i norr, Guttanevägen i öster och Åmålsvägen i söder. Föreslaget planområde omfattar ca 3,5 hektar.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände förslaget 22 augusti 2023 och överlämnade alla handlingar till kommunfullmäktige för antagande den 2 oktober 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-09-26