Bild
Kontakt

Detaljplan för Guttane Västra, del av Guttane 1:2 m.fl.

En förfrågan om etablering av detaljhandel om ca 7 500 kvm har inkommit till Säffle kommun.

Förfrågan avser ett område väster om Guttane. Planområdet omfattar del av fastigheterna Guttane 1:2, 1:5 och 1:14, samtliga är privatägda. Del av Säffle 6:18 som ägs av Säffle kommun ingår inom gatumarken. Planområdet angränsar till E45 i norr, Guttanevägen i öster och Åmålsvägen i söder. Föreslaget planområde omfattar ca 3,5 hektar.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Enligt gjord undersökning om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan bedöms planförslaget inte medföra sådan påverkan på miljön, varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 14 mars -11 april 2023 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 11 april 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-03-09