Skötsel av gator och vägar
Kontakt

Snöröjning, skötsel av gator och vägar

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunens gator och vägar. Under perioden 1/4 - 15/11 utför gatuenheten och fritidsenheten renhållningsarbeten på gator och övrig allmän mark.

Under perioden 1/4 - 15/11 utför gatuenheten och fritidsenheten renhållningsarbeten på gator och övrig allmän mark.

Centrumgator - Sopas cirka 3 gånger/vecka
Övriga högtrafikerade gator - Kontrolleras varje vecka och sopas efter behov
Gång- och cykelvägar - Sopas cirka 2 - 3 gånger/år
Villagator - Sopas 1 - 2 gånger/år beroende på behov

Fritidsenheten utför manuell städning cirka 1 gång/vecka i samband med att papperskorgar töms. Centrum städas lördagar och söndagar under perioden 1 maj - 30 september.

Vi prioriterar uppsopning av glaskross men behöver få besked om var sånt finns, Renhållning av trottoarer/gångbaneutrymme åligger fastighetsägaren.

 

 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 • Du som har utfart mot gata:
  Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 • Du som har hörntomt:
  Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
 • Du som har tomt intill gata:
  Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
 • Den fria höjden som krävs är:
  Över gångbana, minst 2,5 m
 • Över cykelväg: minst 3,2 m
 • Över körbana: minst 4,6 m

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart man kan bedöma att "vintern" är över och att eventuella snö- och isvallar vid gatukanten har smält bort.

Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymmena (trottoarer) utmed era fastigheter. I de fall kantsten saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.

Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.
OBS! Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i vägbanan.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före vårmaskinsopningningen av gatan.
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor från det datum man börjar att sopa.

Snöröjningen börjar alltid med genomfarter, gång och cykelvägar i innerstaden för att sedan dra sig ut mot villagator och övriga lågtrafikerade gator. Normalt är snön bortröjd inom 6-8 timmar.

Säfflebostäder ansvarar för snöröjning och sandning på alla kommunala fastigheter och merparten av deras arbeten sköts av lokala entreprenörer.


OBS! Tänk på att inte låta era barn bygga i snödrivor och snöhögar. Plogbilen kan komma för att bredda gatan och kanske inte ser de lekande barnen ute i snön.


Gångbaneutrymme tas i anspråk för uppläggning av snö.
Därför att:

 • Om det blir mycket snö, så räcker gatubredden ej till. Det blir för trångt.
 • Rännstenbrunnar skall i möjligaste mån hållas synliga så att risken minskar för översvämningar vid töväder. Även mindre "sjöar" på gatorna kan undvikas vid snösmältning.

Kom ihåg datumparkering

I Säffle kommun gäller datumparkering i Säffle tätort under tiden:
1/11 - 31/3 mellan kl 03:00 - 07:00.

Det är förbjudet att parkera:

 • På dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
 • På dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Syftet med datumparkeringen är att underlätta vårt snöröjningsarbete. Tidsperoden är därför anpassad efter när snöröjningen normalt utförs.


Halkbekämpning

Under vintern tillhandahåller kommunen sand till privatpersoner på följande platser:

 • Kommunförrådet, Säterivägen 15, det finns en sandlåda utanför grinden där man kan hämta sand.
 • Svanskog - Sandlåda vid återvinningsstation.
 • Nysäter - Sandlåda vid affär Nyströmsvägen.
 • Värmlandsbro - Sandhög Mässviksvägen 1.


Fakta om kommunens vinterväghållning

VINTERVÄGHÅLLNING

 • 121 km väg- och gatulängd
 • 44 km gång- och cykelvägar
 • 54 km trottarer i centrala Säffle

HALKBEKÄMPNING

 • Salt 30-50 ton/år
 • Sand 500-700 m3/år
 • Stenflis 2-5 60-70 m3 /år

KOMMUNENS RESURSER FÖR SNÖRÖJNINGEN

 • 1 väghyvel
 • 1 lastmaskin
 • 1 plogbil
 • 1 mindre plogbil
 • 2 parktraktorer
 • samt cirka 14 st maskiner/traktorer från lokala entreprenörer.


Grävmaskin används för att öppna plogvallar vid övergångsställen och handikappramper.

Dessutom finns hjälpmedel såsom sand- och saltspridare, plogar, snöslunga.

En snösväng, när alla enheter utnyttjas och halkbekämpning utförs kostar omkring 220 000 kronor.

Vid större snömängder när plogvallarna tar för stor del av gatuutrymmet körs snövallarna bort med en större snöslunga och 2-3 lastbilar.

Fastighetsägaren är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen.

Där teknik- och fritidsförvaltningen tar hela gångbanan i anspråk för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren på motsvarande utrymme i gatan.

Om du vill hålla gångutrymmet öppet utmed tomtgräns trots upplagd snö, skotta in snön på tomtmark. I annat fall plogas den upp på gångbanan igen.

På vissa gator måste efterputs göras då snö blivit tillkörd eller av andra skäl inte tagits av plogbilen. Om du tror att det blir efterputs, ligg lågt med infarten till din fastighet.

När snösvängen är igång följer teknik- och fritidsförvaltningen snöröjningsplanen.
Ring inte i onödan. Vi kommer. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.

Kommunfullmäktiges beslut om gångbanerenhållning


Förteckning över de gator där fastighetsägare har skyldighet att avlägsna snö och is utanför sina fastigheter. De gångbanor som inte ingår i förteckningen behöver dock tills vidare inte ta bort snö och is. Övriga regler vad gäller renhållning av gator gäller.

Gator

Sidor

Bergsgatan

Båda sidor

Billerudsgatan R 45-Kungsgatan

Båda sidor

Billerudsgatan sträckan Kungsgatan-Verkstadsgatan

Östra sidan

Björkbacksvägen sträckan Näsvägen-Grenvägen

Södra sidan

Bryggerigatan sträckan TIngsgatan-Sundsgatan

Båda sidor

Fogdegatan sträckan Sundsgatan-Hyttegatan

Båda sidor

Hamngatan sträckan V Storgatan-infart Stadshusparken

Östra sidan

Hyttegatan sträckan Ö Storgatan-Sifhällagatan

Båda sidor

Järnvägsgatan

Östra sidan

Kaptensgatan

Båda sidor

Karlstadsvägen sträckan Stenhusallén-Rastkullen

Västra sidan

Kungsgatan sträckan V Storgatan till Billerudsgatan

Båda sidor

Kyrkogatan sträckan Tingvallagatan-Bryggerigatan

Östra sidan

Kyrkogatan framför Tingshusfastigheten

Västra sidan

Magasinsgatan sträckan Järnvägsgatan-Hamngatan

Båda sidor

Skolgatan från V Storgatan till och med Trätäljaskolan

Östra sidan

Stationsgatan

Båda sidor

Stenhusallén

Båda sidor

Stenhusgatan

Södra sidan

Västra Storgatan

Båda sidor

Östra Storgatan, undantaget södra sidan vid Stortorget

Båda sidor

Sundsgatan sträckan Bryggerigatan-Näsvägen

Östra sidan

Sveavägen sträckan Stenhusallén-Vallgatan

Östra sidan

Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tinghusfastigheten

Östra sidan

Tingvallagatan sträckan Stenhusallén-Vallgatan

Östra sidan

Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tingshusfastigheten

Östra sidan

Tingvallagatan sträckan Kyrkogatan-Sundsgatan

Södra sidan

Vallgatan sträckan Sveavägen-Karlstadsvägen

Båda sidor

Vegagatan

Norra sidan

Vintergatan

Södra sidan

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-06