Bild
Kontakt

Information om Covid-19 för förskola, grundskola och fritidshem

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare angående rådande situation kring Covid-19. För information om distansundervisning, besök istället den här sidan.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19-testning av barn och unga och vad som gäller vid återgång till förskola och skola här

Friska och symptomfria barn och elever ska vara i förskolan och skolan

Våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Vi försöker vi hitta lösningar för att elever i skolan som behöver vara hemma kan delta i skolans undervisning hemifrån via distansundervisning. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att ditt barn kommer till förskolan och skolan.

När stängs en förskola eller skola?

Att hålla förskolor och skolor öppna så länge som möjligt är av yttersta vikt för att samhället ska fortsätta att fungera. Barn och elever har rätt till utbildning, och för våra mest utsatta barn och elever kan förskola och skola utgöra en trygg plats där det finns vuxna som kan hjälpa och stötta.

Vid enstaka fall av konstaterad Covid-19
Vid enstaka fall av konstaterad Covid-smitta på en enhet stängs inte en förskola eller skola. Arbetskamrater eller klasskamrater till den smittade behöver inte skickas hem om de är symtomfria. Inte heller behöver särskild städning utöver den vanliga städningen utföras.

Vid anhopning eller okontrollerad smittspridning av Covid-19
Vid anhopning av flera fall av covid-19 eller vid misstanke om okontrollerad smittspridning i en verksamhet, kan det bli aktuellt att delvis eller helt stänga arbetsplatsen eller att ställa in undervisning i en eller flera klasser i en skola. Att stänga en hel skola eller arbetsplats ska endast ske i undantagsfall, till exempel vid mycket stor konstaterad smittspridning. Stängning av en hel skola eller ställa in undervisning för klasser görs enbart på inrådan av Smittskydd värmland, beslutet får inte fattas av huvudmannen.

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symptom är hemma och både förskolor och skolor har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning:

 • Rutiner för handhygien för alla barn, elever och personal
 • Ökad utomhusvistelse i förskola och på fritidshemmen
 • Förändrade rutiner vid matsituationer och besök i skolrestauranger
 • Dela barnen i mindre grupper i den mån det är möjligt
 • Vårdnadshavare med symtom lämnar och hämtar sina barn utomhus

Stanna hemma vid minsta symptom

Fortsatt gäller att stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Det här gäller även om du tidigare haft covid-19. Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och infektionen har bekräftats med ett PCR-test, antigentest eller ett antikroppstest.

Vid konstaterad Covid-19-infektion eller vid positivt resultat efter provtagning

Om ditt barn har en konstaterad covid-19-infektion ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter att hen har insjuknat. Barnet ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Barnet kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men om ditt barn mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan hen insjuknade kan barnet gå tillbaka till skolan eller förskolan.

Om ditt barn som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle barnet utveckla symtom efter provtagningen så räknar man från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Vid negativt provsvar efter provtagning

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19-testning av barn och unga och vad som gäller vid återgång till förskola och skola här

Hushållskontakter till en smittad person ska stanna hemma under en begränsad tid

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning. Förändringen innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Hushållskontakter ska även provtas för Covid-19 från 6 års ålder oavsett om de har symtom eller inte.

Friska personer i hushållet har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid, som regel sju dagar. Reglerna innebär att man inte får gå till förskola, skola eller sitt arbete.

Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Läs mer om hushållskontakter och vad som gäller när någon i familjen blir sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccination för barn födda 2005 eller tidigare

Elever som är födda 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination för Covid-19. Du kan ta din första spruta på din hemort, den andra sprutan går bra att ta på den ort du studerar på.

Läs mer om hur du bokar tid för vaccination här

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta förskolans pedagoger, skolans klassföreståndare, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på ditt barns förskola eller skola så att du tryggt kan låta ditt friska barn gå till förskolan och skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut.

Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg. Säffle kommun kommer inte samla in intyg utan kommer endast be om att få se intyg vid behov. Om platsen erhållits på felaktiga grunder är det grund för avstängning enligt gällande regler.

Här kan du läsa MSB:s föreskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

You can also visit www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. for information about Covid-19 in different languages.

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska, teckenspråk och syntolkat. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Erica Andrén

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-08-18