Bild
Kontakt

Information om Covid-19 för förskola, grundskola och fritidshem

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare angående rådande situation kring Covid-19. För information om distansundervisning, besök istället den här sidan.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för Covid-19-testning av barn och unga här

Friska och symptomfria barn och elever ska vara i förskolan och skolan

Våra förskolor och skolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Vi försöker vi hitta lösningar för att elever i skolan som behöver vara hemma kan delta i skolans undervisning hemifrån via distansundervisning. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att ditt barn kommer till förskolan och skolan.

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symptom är hemma och både förskolor och skolor har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning:

 • Rutiner för handhygien för alla barn, elever och personal
 • Ökad utomhusvistelse i förskola och på fritidshemmen
 • Förändrade rutiner vid matsituationer och besök i skolrestauranger
 • Dela barnen i mindre grupper i den mån det är möjligt
 • Vårdnadshavare med symptom lämnar och hämtar sina barn utomhus

Stanna hemma vid minsta symptom

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Var och en har ett stort ansvar att följa de rekommendationer som finns och ta det här på stort allvar.

Vid konstaterad Covid-19-infektion eller vid positivt resultat efter provtagning

Om ditt barn har en konstaterad covid-19-infektion ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter att hen har insjuknat. Barnet ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Barnet kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men om ditt barn mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan hen insjuknade kan barnet gå tillbaka till skolan eller förskolan.

Om ditt barn som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle barnet utveckla symtom efter provtagningen så räknar man från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Hushållskontakter till en smittad person kan behöva stanna hemma under en begränsad tid

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen (person med konstaterad Covid-smitta) ska ges förhållningsregler. Det innebär att även friska personer i hushållet har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid, som regel sju dagar. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Det kan skilja mellan regionerna när de har möjlighet att ge förhållningsregler och hur det sker.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.

Elever på gymnasiet (ej gymnasiesärskola) och vuxenutbildningen berörs av de nya förhållningsreglerna.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta förskolans pedagoger, skolans klassföreståndare, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på ditt barns förskola eller skola så att du tryggt kan låta ditt friska barn gå till förskolan och skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut.

Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg. Säffle kommun kommer inte samla in intyg utan kommer endast be om att få se intyg vid behov. Om platsen erhållits på felaktiga grunder är det grund för avstängning enligt gällande regler.

Här kan du läsa MSB:s föreskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på andra språk än svenska om Covid-19. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska, teckenspråk och syntolkat. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 53

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Erica Andrén

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-16