Bild
Kontakt

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19-testning av barn och unga

Ur ett helhetsperspektiv är närvaro i skola och andra vardagssammanhang viktigt för barn och ungas hälsa. Syftet med testning för covid-19 hos barn och unga är att vid negativa provsvar möjliggöra tidigare återgång till skola samt andra aktiviteter. Testning utgör också en viktig del i smittskyddsarbetet med att begränsa pandemins utbredning.

Rekommendationer avseende testning av barn och unga i olika åldrar

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt.

  • Observera: Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.
  • Observera: I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

  • Observera: I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Provtagningsanvisning för barn och unga

I de regioner som ännu inte har etablerat rutiner för provtagning av barn rekommenderas att prov på barn under 16 år i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn. För ungdomar över 16 år tillämpas egenprovtagning enligt samma rutiner som för vuxna.

Vid provtagning utförd av hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas i första hand att ett gemensamt prov tas från nasofarynx och bakre svalgvägg med en och samma provtagningspinne. Ytterligare provtagningslokal kan bli aktuell utifrån bedömning.

Vid egenprovtagning rekommenderas att prov tas från näsa, svalg och saliv enligt rutiner inom respektive region.

Mer information

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2020-09-02