Bild
Kontakt

Förstudie kring lokalt slakteri beviljas projektmedel

I en förstudie som startar under 2020 kommer man att utreda förutsättningarna för ett nytt småskaligt slakteri, etablera samverkansformer, ta fram en marknadsplan och undersöka hur en testbädd för hållbar livsmedelsproduktion kan formas.

Under hösten 2018 kontaktade några lantbruksföretag i Säffle kommun Näringslivsenheten i syfte att diskutera behovet
av slakt, styckning och vidareförädling. Ett antal möten hölls och möjligheten att söka medel för att genomföra en förstudie öppnade sig genom Landsbygdsprogrammet. Ansökan skrevs, ett antal privata finansiärer ställde upp med medfinansiering som bevis på marknadens intresse och slutligen beviljades förstudien projektmedel i december 2019.

Vad ska vi göra?

Projektet kommer att utreda förutsättningarna för ett nytt småskaligt slakteri, etablera samverkansformer, ta fram en marknadsplan och etablera marknadssamverkan. Vi kommer också att undersöka hur en testbädd för hållbar livsmedelsproduktion kan formas.


Producentperspektivet

En viktig parameter för att lantbruksföretagen ska kunna öka sin lönsamhet är att utveckla konkreta samarbeten så att vägen mellan producent och konsument förkortas och försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden ökar. Producenterna behöver också mer och säkrare tillgång av slaktmöjligheter. Tidvis råder lång väntetid till befintliga slakterier, för vissa djurslag är det mer eller mindre alltid svårt att hitta slaktmöjlighet och existerande slakterier har små möjligheter att med kort varsel ta in enstaka djur som behöver slaktas.

Marknadsperspektivet

Intresset för lokalt producerade livsmedel ökar i omfattning. Information om ursprung och ökat fokus på korta transporter före och efter slakt blir allt mer efterfrågat och en marknadsfördel för försäljningsledet. Möjligheterna till detta och tillhörande ”storytelling” är svårt att uppfylla med befintliga storskaliga slakterier och ett mindre slakteri har möjlighet att komplettera marknadens behov. Möjligheten att hitta intressanta råvaror från mer ”udda” djurslag eller särskilt högkvalitativa produkter är också begränsade i rådande läge. Förstudien kommer också att titta på möjligheterna att integrera moderna miljövänliga förpackningar i erbjudandet till marknaden.


Vad ska förstudien fokusera på?

Fokus i förstudien ligger på att utreda och förbereda för att skapa förbättrade slaktmöjligheter för nöt-, får- och grisproducenterna i regionen, så att de får stabilare förutsättningar för sin verksamhetsplanering och avsättning. Förstudien ska också titta på företagens möjlighet att genom ett ökat samarbete återta initiativet att sätta pris på sina kvalitetsprodukter och själva äga affären och kundrelationen.

Vad händer sedan?

UNDERLAG - Projektet kommer att utmynna i ett allsidigt underlag inför beslut om investering i ett småskaligt
slakteri med förädling.

FÖRVERKLIGANDE - Om det blir ett positivt investeringsbeslut kommer projektering, finansiering och byggnation
att påbörjas och tecknade avsiktsförklaringar övergå i avtal.

MARKNADSSAMARBETE - Oavsett vilket investeringsbeslut som fattas, så kommer det etablerade marknadssamarbetet att kunna fortsätta, utifrån gemensamt varumärke och i etablerade kanaler.

TESTBÄDD FÖR HÅLLBAR MATPRODUKTION - Projektägaren Säffle kommun kommer att överväga att vidareutveckla en tema-testbädd inom hållbar matproduktion och ansökan om stöd utifrån Landsbygdsuppdraget/Testbädd landsbygd. På lång sikt kommer regionen att kunna etablera sig som en modell för framtidens hållbara matproduktion, i samverkan medvärmländska spetskompetenser så som processindustri och hållbara förpackningar.

Organisation

Förstudien drivs och ägs av Säffle kommuns näringslivsenhet. Jonas Enström är projektledare. Till projektet finns en
styrgrupp kopplad med representation från Företagarna i Säffle, LRF, Nifa, Coop Värmland och Mejeritransporter AB.

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Företagarna i Säffle, Mejeritransporter, Coop Värmland, Skafferi Värmland och Alfastiftelsen.

 


Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-03-25