Bild
Kontakt

Nätverk, möten och kurser

I Säffle kommun finns flera olika nätverk för dig som arbetar i eller driver företag. Här hittar du ett axplock av de mötesplatser som finns.

Näringslivsenheten bedriver flera olika nätverk och arrangerar öppna möten under året. Utöver detta finns det flera företagarorganisationer och föreningar.

Näringslivsenheten besöker gärna ditt företag. Kontakta oss gärna för att boka ett möte!

Destinationsutvecklingsnätverk

För att kunna jobba strategiskt och operativt med utvecklingen av kommunens besöksnäring har vi tillsammans med respresentanter från besöksnäringen, föreningar och andra aktörer tagit fram en destinationsstrategi och tillhörande handlingsplan. Vill du vara med i arbetet? Kontakta oss gärna!

Destinationsutvecklingsstrategin hittar du här!

Nätverk för erfarenhtensutbyte och kompetenshöjning

Näringslivsenheten driver tre befattningsspecifika nätverk (Personalansvariga, Produktionsansvariga, Kvalitetsansvariga), varav det äldsta startades redan 2002. Nätverken omfattar totalt cirka 100 medlemmar från företag i Säffle, Åmål, Årjäng och Bengtsfors.

Nätverken ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan företag och kompetenshöjning för medlemmarna. Nätverken bidrar också till att vi ständigt kan hålla en dialog med företag i vårt närområde om utvecklingsbehov. Nätverksmötena innebär ofta studiebesök hos nätverkets företag eller ett ämne i fokus med en inbjuden expert.

Är du intresserad av att vara med i något av nätverken, eller idéer om andra nätverk? Kontakta Ewa Gustavsson, 0533-68 13 29.

Näringslivsrådet

För att stärka näringslivets utveckling och tillväxt bildades Säffle Näringslivsråd i november 2009. I rådet ingår representanter för alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet har tagit fram en handlingsplan och arbetar med konkreta utvecklingsfrågor. Är du intresserad av näringslivsrådets arbete? Kontakta oss!

Säffleindustrins samarbetsgrupp

I detta nätverk ingår flera industriföretag tillsammans med arbetsförmedling, kommun och Teknikföretagen. Nätverket tar tillvara teknik- och industriföretagens frågor i kommunen.

Företagarna

Företagarnas lokalförening i Säffle samlar små och medelstora företag inom olika branscher. Nätverket ger dig dessutom 300 mötesplatser runt om i Sverige.

LRF kommungrupp Säffle

Gruppen består av företrädare för de tre lokala LRF-avdelningar, med ca 900 medlemmar, som finns i Säffle. Tillsammans med kommunen diskuterar man bl.a. frågor kring den gröna näringen, småföretagande och landsbygdutveckling.

Fastighetsägarna

I Säffle har ett lokalt nätverk för fastighetsägare nyligen startat upp. Detta nätverk drivs av Näringslivsenheten.

Vill du vara med? Kontakta Helena Karlsson, 0533-68 15 07.

Fastighetsägarna Värmland verkar för att medlemmarna skall få gehör för viktiga frågor som rör deras fastigheter. Genom att arbeta lokalt och erbjuda en rad tjänster, så ger fastighetsägarna också sina medlemmar stöd i deras vardag.


Köpmannaföreningen i Säffle

Säffles köpmannaförening är nybildad och söker nya medlemmar. Här kan du se en informationsfilm om föreningen.

Möten

Näringslivsenheten arrangerar ett flertal öppna möten för företagare och yrkesverksamma i kommunen varje år. Inbjudningar till dessa läggs ut i kalendern, sprids via sociala medier och skickas ut via mail till vårt företagsregister.

Individuella möten

Vi träffar gärna dig och dina anställda för att diskutera utveckling, utmaningar och möjligheter. Du kan alltid kontakta oss för ett möte! Vi kan också samla de du vill träffa från andra delar av kommunen, till exempel representanter från bygg- och miljöförvaltningen, utbildning eller upphandlare.

Kommuninfomöten

Kommuninformationsmöten arrangeras två gånger per år. Syftet med dessa är att informera om vad som är på gång inom kommunen.

Business Talk

Öppna möten för entreporenörer i Säffle kommun, arrangeras årligen. Syftet med dessa träffar är att erbjuda en plats för nätverkande och inspiration.

Kompetensutveckling

Behöver du eller din personal kompetensutveckling? Näringslivsenheten kan hjälpa till att samordna korta och längre utbildningar och seminarier så att ni får rätt utbildning till ett lågt pris.

Läs mer om kurser här!
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-08